De geldplukmachine

De geldplukmachine van de overheid uitgevoerd door het CJIB wekt ergernis van vele burgers en volgens de rijdende rechter moet dit ophouden.

Introductie: De overheid en handhaving

De overheid is een belangrijke speler omdat iedereen hiermee te maken heeft. U bent boos, verdrietig, teleurgesteld, uit het veld geslagen, het geloof en vertrouwen in de overheid kwijt. Dit zijn allemaal logische reacties. De overheid is groot, gefragmenteerd, log, onpersoonlijk en hetgeen zij doet is soms (en steeds vaker) voor verbetering vatbaar. Informatie Technologie (afgekort als IT en in normale termen aangeduid als de informatiesystemen) wordt op grote schaal ingezet om u geautomatiseerd te manen en te beboeten. De overheid doet dat met gekoppelde geautomatiseerde systemen die verschillende relaties hebben met RDW, CJIB, politie, justitie, belastingdienst, ziektekostenverzekeraars, verzekeraars en gemeenten (om er maar een paar te noemen).

Een voorbeeld uit de rijdende rechter

Zelfs Mr. Frank Visser heeft zijn geloof en vertrouwen bijna opgegeven. Hij gaf als tip om melding te maken bij:

Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Telefoon 070 318 20 69
e-mail: cie.vz@tweedekamer.nl

Link naar de website  commissie voor de verzoekschriften

Boetes en geschillen

Wat dacht u van parkeerboetes, snelheidsovertredingen, Registercontrole, APK boete, verzuimboetes en belastingen. Dit kunnen allemaal zaken zijn die u niet eerlijk vindt. Maakt u geen bezwaar, dan verliest u uw rechten. Om uw rechten veilig te stellen dient u standaard bezwaar aan te tekenen binnen de termijn die vermeld staat op de brief (aanmaning, boete, schikking, enz.)

Enkele feiten over de geldplukmachine van de overheid

Standaard BezwaarWist u dat de overheid in 2014 ruim 140 Miljoen euro heeft geïnd op basis van slechts enkele wetten die onrechtmatig zijn.  Gaat u niet tijdig of verkeerd in bezwaar, dan verliest u uw rechten. Deze website informeert u hoe u uw recht laat meetellen in een eerlijkere samenleving met uw recht op verhaal. U heeft stemrecht maar ook recht op verhaal bij de overheid. Geen regeltjes die de gewone brave burger onnodig belasten met “overhead” en kosten. De overheid maakt wet- en regelgeving om te reguleren en misbruik tegen te gaan. Vaak zijn dit regels om de “boeven” en overtreders te reguleren, deze wetten belasten de normale burgers echter ook en dat is niet gewenst. De wetgeving is er echter steeds meer op gericht om de burger volledig aan banden te leggen, kostenbesparingen door te voeren en de toegang tot het rechtssysteem te beperken.

In 1990 is de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) ingevoerd. In de wandeling spreken we over de Wet Mulder. Deze wijziging in de wet heeft de overheid veel kosten doen besparen en tegelijkertijd kon de overheid bijna één miljard euro per jaar binnen harken. Is er een begrotingstekort, dan kan de overheid heel eenvoudig de hoogte van een boetes verhogen en ook nog eens scherper gaan controleren. Leuker kunnen ze het niet maken.